• In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

In verband met het Coronavirus vervallen tijdelijk onze open ochtenden.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad     

Wie en wat is de de Medezeggenschapsraad op de Sint Radboudschool?
De Sint Radboudschool kent een  Medezeggenschapsraad (MR) onze MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden.

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR wil graag een bijdrage leveren aan een veilige, inspirerende leeromgeving voor kinderen en leerkrachten, waarbij de kwaliteit van het onderwijs natuurlijk van groot belang is. 
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; Het schoolreglement;
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; De taakverdeling binnen de schoolleiding; Het vakantierooster,
nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De leden van de MR zijn altijd aanspreekbaar voor leerkrachten en ouders. U bent dus van harte welkom met vragen, opmerkingen, aanvullingen óf ideeën! 
 

Sint Radboud     Dekamastrjitte 2-B, 9011 WE Jirnsum     t 0566 - 60 12 42     directie@radboudjirnsum.nl